Verksamhetsberättelser

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E    2 0 1 9

Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning har under året 2019 haft följande verksamhet för att möta föreningens syften:

 

– att främja intresset för personlighetsbedömning och -diagnostik med performancebaserade testmetoder

Att delta på Psykologikonferensen och med ett sådant innehåll som främst berättade om metoderna och hur de fungerar och är uppdaterade idag, har varit ett långsiktigt mål och syftade inte minst till att uppmärksamma en ny generation psykologer på personlighetsdiagnostik och performancebaserade testmetoder.

Rubriken var Personlighetsdiagnostik för 2020-talet – Klassiska personlighetstest som kräver att en uppgift utförs är utformade för att ge information om personligheten i handling. Med uppdaterade, evidensbaserade system för utvärdering kan de idag behöva en förnyad presentation. En av de viktigaste kliniska tillämpningarna för Rorschach rör tankestörning och psykos. Två fall presenteras med frågeställning om schizofren utveckling. Warteggs teckningstest syftar till att vara enkelt och lämpar sig för patienter med låg affekttolerans. En patient under LVM-tvångsvård presenteras, med bla diagnosen EPIS och återkommande vårdsammanbrott, där Wartegg bidrar både klargörande och terapeutiskt.

Erik Hammarström leg psykolog/psykoterapeut och doktorand inom psykosvård och Andrea Rovira Torres leg psykolog inom LVM-vården redogjorde för fallen. Cecilia Kallenberg, leg psykolog/psykoterapeut och Malin Holm, leg psykolog gav en bakomliggande teori- och historiegenomgång av metoderna. Seminariet var fullsatt och deltagare uttryckte bland annat uppskattning över den tydliga förankringen bakåt i historien. Det seminariet höll vi sedan i november i Stockholm men där Andrea tyvärr fick förhinder att delta.

Ett annat arbete har varit att försöka öka kunskaperna via specialistutbildningen, genom specialistackrediteringar av kurser i performancebaserade testmetoder och personlighetsdiagnostik. 4500 psykologer är idag inskrivna i specialistutbildningen vilket innebär möjligheter vad gäller spridningen av kunskaper och metoder. Förutom att sträva efter att få kurser ackrediterade, har vi under 2019 skrivit en debattartikel till Psykologtidningen och tre motioner till förbundsstämman. Dessa finns att läsa i sin helhet på hemsidan.

Vi har fortsatt att utveckla vår hemsida med tips om böcker, artiklar, radioprogram och filmer, och sprider sedan dessa via sociala medier för att nå personer som inte redan är medlemmar. Det är viktigt idag att bara sprida kunskapen om att metoderna finns och används, och för det syftet skickar åter ut Rorschachiana till de som önskar. Föreningen har under året blivit avtalskunder i PostNord för det syftet och att hålla portokostnaderna nere.

Ett arbete som påbörjats är också hur vi skall uppmärksamma 100-årsjubileumet av publiceringen av Rorschachmetoden som infaller 2021, och som kommer att intensifieras under 2020.

– att anordna utbildning och fortbildning i personlighetsdiagnostik och -diagnostik, och performancebaserad testmetod

Under året har tre personer slutfört utbildning i Warteggmetoden och lika många specialistexaminerats i Rorschach R-PAS, och sex personer examinerats i specialistutbildningen i Kurs i evidensbaserad utredningsmetodik – att förstå människan bakom diagnoserna.

– att stimulera till vidmakthållande och utveckling av medlemmarnas kompetens t ex genom anordnande av seminarier och studiedagar, samt förmedlande av handledning,

Cilla Kallenberg har under året fortsatt hålla två Rorschach fallseminariegrupper. Malin Holm konsulteras och handleder regelbundet i Warteggmetoden.

På hemsidan annonseras också både under Internationellt och Kalender, internationella konferenser och seminarier som hålls i närområdet, framför allt de nordiska länderna men även Holland. Några exempel som kan nämnas är workshops i Therapeutic Assessment och performancebaserad testmetod i Finland och Danmark, Rorschachbedömning inför psykoterapi i Köpenhamn och så förstås Sommarseminarierna som ges varje år av den internationella Rorschachföreningen, 2019 i Ljubjlana i Slovenien.

– att följa och verka för metodutveckling och forskning inom kunskapsområdet,

Årets sommarseminarier hade temat bedömning med Rorschach och TAT inför psykoterapi. Upplägget är alltid detsamma: Ett tema, tre seniora kliniker, seminarium på förmiddagen och eftermiddagen ägnas åt fördjupning i fall. Temat för årets seminarier var ”Projective Methods and Psychotherapy” med kommentaren ”Probably no use of the Rorschach and projective tests is more important than its role in the planning and evaluation of psychotherapeutic treatment.”

Cilla Kallenberg, Malin Holm, Thomas Rosen, Erik Hammarström var där och uppdaterade sina kunskaper om bland annat vikten av att noga utreda mentaliseringsförmåga inklusive hypermentalisering för förståelsen av personlighetsstruktur hos patienter med ätstörningsproblematik, en föreläsning som hölls av Lily Rothchildt, och Betydelsen av Rorschachmetiden för diagnostisering och behandlingenplanering vid komplex traumatisering och strukturell dissociation av jaget, ett seminarium av Harald Janson. Vi rapporterade och uppdaterade på hemsidan, i nyhetsbrev och i sociala medier.

Inom forskningsområdet utmärker sig föreningens medlemmar genom dels publicerade artiklar och dels pågående doktorandutbildningar:

Emma Bolund Lauenstein; Malin Hildebrand Karlén; Thomas Nilsson (2019).
PERSONALITY and PSYCHOPATHY – Identifying associations between Temperament and Character Inventory (TCI) dimensions and PCL-R psychopathy facets in young male offenders , GUP 289291

Emma Bolund Lauenstein; Malin Hildebrand Karlén; Thomas Nilsson (2019).
Identifying associations between TCI personality dimensions and PCL-R psychopathy facets in young male offenders , GUP 289294

Emma Bolund Lauenstein är doktorand vid Centrum för etik, juridik och mental hälsa vid Göteborgs Universitet. Emma skall undersöka personlighetsaspekter och verklighetsförankring hos rättspsykiatriskt utredda personer som har begått våldsbrott; använda mig av och jämföra olika datakällor, bl a performancebaserade personlighetstest, självskattningsformulär, livsdata och intervju.

Erik Hammarström är doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet. Eriks avhandlingsarbetet handlar om validitet och användbarhet av Zulliger-testet (Z-testet), framför allt jämfört med Rorschachtestet (enligt R-PAS). Z-testet är ett formtolkningstest som Rorschachtestet, men kortare.

Erik Hammarström är också medlem i den vetenskapliga kommitté till nästa internationella kongress, som ju också firar 100-årsjubileumet.

Styrelsen som bestått av Malin Holm ordförande, Stockholm, Ann Källen kassör, Stockholm, Katha Sohl sekreterare, Stockholm, Lotta Svensson ordinarie, Uppsala, Emma Bolund Lauenstein studeranderepresentant, Göteborg, Ulrika Nygren suppleant, Stockholm, Cecilia Lundmark suppleant, Stockholm, Erik Hammarström suppleant, Örebro, har sammanträtt vid 5 tillfällen under året och mötesprotokollen finns på hemsidan under http://www.personlighetsbedomning.se/about/protokoll-arsmote-2018/

 

Stockholm 2020-03-02

Styrelsen genom

Malin Holm, ordförande

V E R KS A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 9

V E R KS A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 8

Verksamhetsberättelse för Svenska Rorschachföreningen 2017.2

Verksamhetsberättelse R-föreningen 2016

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail