Utbildning i Wartegg – CWS start i november 2024

Kurs i Warteggtestet med Crisi Wartegg System med början i november 2024

I höst (2024) startar vi för åttonde gången sedan 2011 en utbildning (i Stockholm) i Warteggs teckningstest med Crisi Wartegg System (CWS) – ett tillförlitligt och evidensbaserat tolkningssystem för bedömning av Warteggtestet. Under sex fredagar får du lära dig administration, poängbedömning, beräkningar, sammanställning, tolkning och hur du väger resultaten mot andra testdata. 

Warteggmetoden bygger på att personens svar på en relativt ostrukturerad uppgift, via poängbedömning och analys enligt strikta och beprövade kriterier, och jämförelse med normgrupper, kan ge information om den relativt stabila dynamik och mönster för perception och motivation som vi kallar personlighet. Det kallas ett grafiskt, halvstrukturerat, performancebaserat personlighetstest. Testet består av åtta rutor, som var och en innehåller en liten figur. Uppgiften är att rita en teckning i varje ruta som föreställer något och där figuren skall ingå i teckningen. Testet går snabbt att administrera, är ofta genomfört inom 15 minuter.

Kursen utgår ifrån Crisi Wartegg System (CWS) som är ett strukturerat system för poängbedömning och tolkning som utvecklats under snart 40 år, byggt på systematiken och forskningen runt rorschach, men där unika faktorer utkristalliserat sig för Wartegg. CWS ger information om såväl integration av personligheten som aktuellt tillstånd (trait och state). Det finns ett antal index, bl a för övergripande mognad, suicidindex och ev psykopatologi. CWS har även vidareutvecklats för urvalstestning, där det främst används för att undersöka psykisk mognad, resurser och sårbarheter/risker.

Kursen bygger i stora delar på den engelska handboken i CWS från 2018, med standardiserade riktlinjer för administration och poängbedömning, beräkning av konstellationer och index, tolkning av enskilda index jämfört med förväntade normativa intervall. Den högsta nivån av sammanställda beräkningar består av fem kriterier:

Övergripande mognad (välbalanserad personlighetsstruktur).
Affektreglering (självkontroll och humörstabilitet),
Kognitiv förmåga (kritisk analys och bedömning.)
Social förmåga (effektivitet som gruppmedlem),
Grupptillhörighet (flexibilitet och anpassningsförmåga).

Bokens sista kapitel beskriver en strategi för utvärdering och fokuserar på fem områden av fungerande: funktionell intelligens, organisering av tankeprocesser, tillgänglig energi, sociala förmågor, och emotionellt fungerande. Wartegg används inom ramen för en multimetodbedömning, och under kursen kommer vi också att beröra hur resultaten kan vägas mot och integreras med andra testdata.

Ett performancebaserat personlighetstest

Wartegg tillhör familjen performancebaserade personlighetstester, vilka är bara delvis strukturerade: det finns ramar personen måste förhålla sig till men uppgiften i sig går att tolka och utföra på olika sätt. Ursprunget till den här typen av tester, är en strävan efter att fånga individens meningsskapande processer och hur dessa påverkar motivation och beteende. Hermann Rorschach utvecklade t ex sitt bläckplumpstest för att försöka förstå meningsskapande processer vid psykostillstånd.

Warteggtestet, som är ett personlighetstest, har sitt ursprung i konstruktivistiska teorier och dess skapare Ehrig Wartegg lutade sig mot en teori som låg nära gestaltpsykologin. Dessa teorier har fått en modern uppföljning i bl a Lisa Feldman Barretts forskning om ”the theory of Constructed Emotion” som menar att vi till stor del konstruerar vi vår verklighet utifrån våra inre föreställningar om vad som är på väg att hända i den miljö vi befinner oss. Det är den konstruktionen av individens verklighet, som ligger till grund för handling i relation till en kontext, som testet kan ge indikationer om.

Performancebaserade personlighetstester kallades tidigare/ibland projektiva. Flera av dem utvecklades samtidigt som psykoanalysen blev populär. Testernas utformning med syfte att fånga inre mentala processer uppfattades av många som synonymt med omedvetna processer som projicerades på testerna. Idag passar inte benämningen eftersom projektion är en benämning av ett s k psykologiskt försvar. Om personen har en benägenhet att projicera kan det dock uppfattas genom metoderna.

Medan själva testerna ofta är gamla, uppdateras ständigt metoderna för bedömning och tolkning, liksom den teoretiska underbyggnaden, parallellt med forskningen om mänskligt fungerande. Allt fler performancebaserade personlighetstester har fått strukturerade poängsystem för tolkning och bedömning, som möjliggör mer strukturerade bedömningar och forskning. Rorschachmetoden är idag ett av världens mest beforskade tester, och har fler delskalor med konstrukt validitet, publicerade i vetenskapliga tidskrifter, än något annat psykologiskt personlighetstest.

Kursledare

Jag heter Malin Holm, jag är leg psykolog sedan 1996 och har specialiserat mig på personlighetsbedömning, performancebaserade testmetoder och warteggtestet, under hela mitt yrkesliv som psykolog, med början under PTP på en utredningsavdelning för tonåringar 1995. Jag gör multimetodutrednignar inklusive Wartegg, idag oftast i utveckling och urval. Jag gör också wartegg blint för kollegors räkning, både arbetslivs och kliniskt relaterat. De senaste åren har jag tolkat ca 100-250 warteggprotokoll per år. Förutom det ger jag kurser och handleder i Wartegg.

När jag lärde mig psykologisk utredning, var det självklart att en personlighetsbedömning handlade om att förstå individens möjligheter och hinder, drivkrafter och typiska sätt att hantera relationer och viktiga situationer i livet, med hjälp av olika typer av testmetoder som sattes samman i ett ”testbatteri”. Personlighet är relativt stabila mönster av perception och motivation men som också påverkas av situationen. Olika testmetoder aktiverar olika mentala processer och kan plocka upp olika aspekter av personligheten, och på så vis ge oss en rad ”situationer” att integrera för en mer dynamisk, och därmed mer rättvisande förståelse av en person, och möjligheter att göra prognoser. Warteggtestet presenterar dessutom inom testet olika situationer, som kan behandlas på samma sätt. Idag kallar vi det ”multimetodbedömning” att på det viset väga olika testresultat mot varandra genom triangulering som en viktig del av personlighetsbedömningen. Alla tester skall vila på god vetenskaplig grund, men resultatet av personlighetsbedömnginen är en sammanvägning av olika typer av testresultat till en dynamisk helhet.

Praktikaliteter

datum och tid: fredagar 9.00-16.30 kaffe serveras från 8.30

15 november, 13 december 2024 och 10 januari, 7 februari, 7 mars och 7 april 2025
Plats: SAHRA Ringvägen 119 nb i Stockholm
Kursen kostar 15.000 + moms
Utbildningen är öppen för PTP-psykologer och leg. psykologer.

Certifiering
Inledningsvis bjöd vi Alessandro Crisi till Sverige för att hålla utbildningen, och successivt har jag tagit över den, men vi har fortfarande ett nära samarbete. För den som vill certifiera sig i CWS finns ett påbyggnadssteg med examination. Sedan finns ytterligare ett frivilligt sista steg som genomförs i Rom, med varvade utbildningsmoment och sightseeing, tillsammans med kursdeltagare från hela världen.

Välkommen med din anmälan till malin.holm@wartegg.se. Anmälningsavgift 2500 betalas senast 1 spetember mot faktura.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail