Verksamhetsberättelser

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E    2 0 2 0

Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning har under året 2020 haft följande verksamhet för att möta föreningens syften:

– att främja intresset för personlighetsbedömning och -diagnostik med performancebaserade testmetoder

Vi deltog i Psykologförbundets förbundsstämma, på plats och med tre motioner, med målet att försöka stärka ställningen för psykologtestning, -utredning och -bedömning på psykologprogrammen och inom specialistutbildningen. Vi argumenterade för att dels återinföra specialiteten och dels ta fram svenska kvalitetsriktlinjer för utbildningar i testning, diagnostik och psykologbedömning, i linje med APA:s. Specialistutbildningen har vuxit mycket, och kongressen beslutade att det valda specialistrådet skall förstärkas med rådgivare från de föreningar som är kopplade till respektive specialitet, varför det skulle ha varit bra att vara en specialitet. Förbundsstyrelsens ordförande uttalade dock på kongressen, att även förbundet är medvetna om problemet med bristerna i utbildningen inom psykologutredning, så avsåg förbundet inte att göra någon särskild specialitet i utredning och bedömning, pga den låga efterfrågan ifrån arbetsgivarna. Vi motionerade också om vikten av tydlighet, transparens och frihet från jäv i ackrediteringarna av specialistutbildningar, samt om att skilja specialiteten vuxenpsykologi från den sammanblandning som nu uppstått med psykologiskt ledningsansvar (PLA) – något som ytterligare gör att arbetsgivarnas efterfrågan styr utbildningsinnehållet.

2020 var ju ett annorlunda år också för föreningen. Styrelsemötena fick successivt flytta helt online. Styrelsen har bestått av Emma Bolund Lauenstein Göteborg, Erik Hammarström Örebro, Lotta Svensson Uppsala, Andreas Widbom, Katja Sohl, Cecilia Lundmark, Ulrika Nyström och Malin Holm Stockholm och har sammanträtt 6 ggr inklusive årsmötet. Alla protokoll finns att läsa på protokoll

Den internationella kongressen, som redan var flyttad för att matcha 100-årsjubileumet av rorschachtestet i år, har fått skjutas upp till 2022 pga pandemin. Förberedelserna pågår dock och Erik Hammarström ingår i den internationella arbetsgruppen, så alla som har idéer och önskemål ombeds höra av sig till Erik.

– att anordna utbildning och fortbildning i personlighetsdiagnostik och -diagnostik, och performancebaserad testmetod

Under året har Cilla Kallenberg startat en specialistackrediterad kurs i Rorschach Performance Assessment System (R-PAS), och sex personer har examinerats i Cillas och Ulrika Nygrens specialistackrediterade utbildning i Evidensbaserad utredningsmetodik – Att förstå människan bakom diagnoserna.

– att stimulera till vidmakthållande och utveckling av medlemmarnas kompetens t ex genom anordnande av seminarier och studiedagar, samt förmedlande av handledning,

Cilla Kallenberg har fortsatt hålla två Rorschach fallseminariegrupper.

Malin Holm har haft regelbunden handledning i Wartegg hos en psykologkonsultfirma där Wartegg används i urval av högre chefer.

I februari höll Harald Janson, docent, aktiv forskare och privatpraktiserande psykolog, ett välbesökt och uppskattat seminarium i Göteborg, om komplex traumatisering och strukturell dissociation av jaget, och hur Rorschachmetoden kan stödja behandlingsplanering inför psykoterapi. Tack vare Malin Hildebrand Karlén, Göteborgs universitet, fick vi låna lokal och föreläsningen kunde erbjuda föreläsningen gratis.

Många kurser och konferenser in, eller flyttade online. Sommarens Summer Seminars flyttade från Prag i juli till Zoom i september. Temat för seminarierna var Rorschach och depression, och Cilla Kallenberg och Malin Holm höll ett av de tre seminarierna om ”the capacity to feel alive – different faces of Depression in young offenters”

På hemsidan annonseras fortlöpande, både under Internationellt och kalendarium, nationella och internationella konferenser och seminarier. En fördel i allt elände, är att många utbildningar nu finns att tillgå online, och att utbudet av utbildningar i Rorschach, Wartegg, Therapeutic Assessment och SCORS-G med flera är mer tillgängliga, utan resor. En dags utbildning är ofta kortare än tidigare, för att kunna passa deltagare från olika tidszoner. Nu närmast har vi Society For Personality Assessment årliga konferens online. Den kostar mindre och momenten är mer utspridda över flera månader, vilket också är praktiskt. Där finns flera intressanta workshops och seminarier.

Ni får mycket gärna tipsa om utbildningar ni håller eller känner till.

– att följa och verka för metodutveckling och forskning inom kunskapsområdet,

Inom forskningsområdet utmärker sig föreningens medlemmar genom pågående doktorandutbildningar:

Emma Bolund Lauenstein är doktorand vid Centrum för etik, juridik och mental hälsa vid Göteborgs Universitet. Emma skall undersöka personlighetsaspekter och verklighetsförankring hos rättspsykiatriskt utredda personer som har begått våldsbrott; använda mig av och jämföra olika datakällor, bl a performancebaserade personlighetstest, självskattningsformulär, livsdata och intervju.

Erik Hammarström är doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet. Eriks avhandlingsarbetet handlar om validitet och användbarhet av Zulliger-testet (Z-testet), framför allt jämfört med Rorschachtestet (enligt R-PAS). Z-testet är ett formtolkningstest som Rorschachtestet, men kortare.

Erik Hammarström är också medlem i den vetenskapliga kommitté till nästa internationella kongress, som ju också firar 100-årsjubileumet.

Stockholm 2020-03-10

Styrelsen genom

Malin Holm, ordförande

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 2 0

V E R KS A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 9

V E R KS A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 8

Verksamhetsberättelse för Svenska Rorschachföreningen 2017.2

Verksamhetsberättelse R-föreningen 2016

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail