Stadgar

STADGAR för FÖRENINGEN FÖR PSYKOLOGISK PERSONLIGHETSBEDÖMNING

§ 1. FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

1. Föreningen för psykologisk personlighetsbedömning är en ideell förening.

2.  Föreningens syfte är:

att främja intresset för personlighetsbedömning och -diagnostik med performancebaserad testmetod

att anordna utbildning och fortbildning i personlighetsdiagnostik och -diagnostik, och performancebaserad testmetod

att stimulera till vidmakthållande och utveckling av medlemmarnas kompetens t ex genom anordnande av seminarier och studiedagar, samt förmedlande av handledning,

att följa och verka för metodutveckling och forskning inom kunskapsområdet,

att bevaka att performancebaserade testmetoder används på ett professionellt och etiskt godtagbart sätt,

att vara forum för utbyte av erfarenheter och synpunkter kring personlighetsbedömning, personlighetsdiagnostik, Rorschach och annan performancebaserad metodik i ett vidare perspektiv.

§ 2.  FÖRENINGENS ORGANISATION

Föreningens organisation skall vara grundad på att föreningens ordinarie medlemmar styr dess verksamhet dels genom val till förtroendeposter dels genom beslut vid möten enligt följande.

Val vid årsmöte av:

1.  den årsmötesordförande som skall leda förhandlingarna vid årsmötet samt den årsmötessekreterare som skall föra protokoll vid årsmötet.

2. den valberedning som till årsmötet skall avge förslag till innehavare av förtroendeposter.

3. de revisorer som till årsmöte skall granska styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskaper och användningen av föreningens medel.

§ 3.  MEDLEMSKAP

1.  Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse. Beslut om medlemskap fattas av föreningens styrelse.

2.  Särskilt förtjänt person kan av styrelsen kallas till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från skyldigheten att erlägga medlemsavgift.

3.  Medlem som allvarligt skadar föreningen eller på ett allvarligt sätt motarbetar dess ändamål kan uteslutas genom beslut i föreningens styrelse. Sådana beslut skall redovisas för revisorer, samt årsmötet och, ifall medlemmen så önskar, granskas av besvärsnämnden.

§ 4.  FÖRENINGSSAMMANTRÄDEN

1.  Årsmöte och extra årsmöte utgör föreningens högsta beslutande organ.

2.  Ordinarie årsmöte hålls en gång om året på dag som föreningens styrelse beslutar, dock senast under årets första kvartal. I övrigt äger styrelsen rätt att sammankalla medlemmarna till andra föreningssammanträden, när den så finner lämpligt. Styrelsen skall också sammankalla till föreningssammanträde då det påfordras av revisorerna eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

3.  Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

3.1.  Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året, jämte revisorernas och besvärsnämndens berättelser.

3.2.  Frågan om ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid revisorernas berättelse omfattar.

3.3.  Val av ordinarie styrelseledamöter, suppleanter och eventuell studeranderepresentant i föreningen. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod om två år, studeranderepresentanten väljs för ett år i taget.

3.4. Val av två revisorer och en suppleant för dem, samtliga för en mandatperiod om ett år.

3.5.  Val av valberedning. Valberedningen skall bestå av tre personer och ha en mandattid om tre år.

3.6.  Övriga frågor som framläggs av föreningens styrelse eller väcks av revisorer eller enskilda medlemmar.

4.  Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall, av vice ordförande. Därefter väljer de närvarande ordförande och sekreterare för årsmötet. Såsom årsmötets beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening.

5.  Röstning kan fullgöras genom fullmakt. En medlem kan endast rösta åt en annan.

6.  Skriftlig kallelse till föreningens ordinarie årsmöte skall utsändas till medlemmarna minst fyra veckor före mötet. Styrelsen kallar till övriga föreningssammanträden minst 14 dagar i förväg.

§ 5.  FÖRENINGENS STYRELSE

1.  Föreningens styrelse utgör föreningens högsta verkställande organ i alla frågor.

2.  Föreningens styrelse verkställer beslut som fattats av föreningens medlemmar, planerar föreningens fortsatta verksamhet, beslutar i alla under verksamhetsperioden uppkomna frågor om vilka ej stadgas på annan plats, framlägger planering och beslut inför årsmöte, samt ansvarar för den löpande förvaltningen.

3.  Föreningens styrelse består av minst fyra ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. När föreningen t ex har en pågående utbildning kan även en studeranderepresentant inväljas. Styrelseledamöterna väljs för två år vid ordinarie årsmöte. Vartannat år väljs styrelsens ordförande, en ordinarie ledamot och en suppleant. Vartannat år väljs två ordinarie ledamöter och en suppleant. Studeranderepresentanten väljs vid behov för ett år i taget.

4.  Samtliga ledamöter, förutom studeranderepresentanten, skall vara ordinarie medlemmar i föreningen.

5.  Styrelseordförande väljs av årsmötet, medan styrelsen i övrigt konstituerar sig vid första styrelsesammanträdet efter årsmötet.

6.  Styrelseordförande skall se till att sammanträden hålls när så behövs. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras samt justeras av ordföranden och utsedd justeringsman.

7.  Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet, d v s minst fyra, styrelseledamöter, är närvarande. Vid beslut rörande utbildningsfrågor måste alltid minst en representant för utbildningsgruppen närvara.

8.  Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande ledamöter förenar sig. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

9.  Till styrelsens sammanträden skall samtliga ledamöter och suppleanter kallas.

10.  Styrelsens säte skall vara i Stockholm.

§ 6.  LOKALAVDELNING

1.  Lokalavdelning kan bildas för visst geografiskt distrikt. I distrikt med lokalavdelning medför medlemskap i lokalavdelning också medlemskap i Svenska Rorschachföreningen och vice versa. Lokalavdelning bildas genom att styrelse konstitueras, antar stadgar och ansöker om lokalavdelningsstatus hos Svenska Rorschachföreningen. Lokalavdelningen utgör en självständig ekonomisk enhet.

2.  För lokalavdelnings utträde ur Svenska Rorschachföreningen krävs att lokalavdelningen upplöses enligt §§ 15 och 16.

3.  Lokalavdelningens styrelse skall bestå av minst en ordförande, sekreterare och kassör. Lokalavdelningen skall till Svenska Rorschachföreningen inlämna årsmötesprotokoll, årsberättelse och revisionsberättelse. Svenska Rorschach-föreningen betalar senast den första juli till lokalavdelningen en årlig avgift per medlem i lokalavdelningen. Avgiftens storlek fastställs av Svenska Rorschachföreningens årsmöte.

§ 7.  MEDLEMSAVGIFT

1.  Medlemsavgiftens storlek och giltighetstid bestäms av ordinarie årsmöte efter förslag från styrelsen. Styrelseledamöter är befriade från medlemsavgift.

2.  Medlem som efter påminnelse ej betalt medlemsavgift inom angiven tid, anses ha utträtt ur föreningen.

§ 8.  RÄKENSKAPER

1.  Föreningen tecknas av de två personer, var för sig, från styrelsen som därtill utses.

2.  Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Räkenskaper jämte dithörande handlingar samt styrelsens verksamhetsberättelse överlämnas för granskning till revisorerna.

§ 9.  REVISION

Styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer. Dessa utses vid ordinarie årsmöte för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte.

§ 10.  BESTÄMMELSER ANGÅENDE KONFIDENTIALITET

Förtroendevalda i föreningens verkställande organ skall iaktta den konfidentialitet som ärendet kräver vid handläggning av ärende som rör enskilda medlemmar och studerande som deltar i av föreningen anordnad utbildning.

§ 11.  UPPHÖRANDE AV FÖRTROENDEUPPDRAG INOM FÖRENINGEN

Uppdraget som förtroendevald inom föreningen upphör i förtid om ledamot eller årsmötet, som utsett ledamoten, begär det.

§ 12.  BESTÄMMELSER ANGÅENDE AVSTÄNGNING FRÅN UTBILDNING

Föreningens styrelse kan från av föreningen anordnad utbildning avstänga den som under utbildningens gång visat sig ha otillräckliga förutsättningar för fortsatt utbildning.

§ 13.  ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR

För ändring av dessa stadgar fordras antingen beslut av ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet av de röstberättigade eller beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 14.  FÖRENINGENS UPPLÖSNING

1.  För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

2.  Vid föreningens upplösning skall föreningens styrelse efter att ha fullgjort föreningens samtliga ekonomiska förpliktelser, disponera kvarvarande medel i enlighet med beslut vid årsmöte, i första hand till för personlighetsdiagnostiken gynnsamma ändamål i Sverige.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail