Zoominarier jubileumsåret 2021

2021 fyller Rorschachtestet 100 år!

Det vill vi fira och vi ger en serie seminarier från konferenser och publikationer under de senaste åren. Seminarierna är på svenska och ges via Zoom. Varje tillfälle är två timmar med drygt en timmes föredrag, paus och utrymme för frågor och diskussion. 

Torsdagen den 28 januari kl 16.00-18.00 startar vi med ett seminarium från
Psykologikonferensen 2019 Personlighetsdiagnostik för 2020-talet.

Vad är en psykologisk personlighetsbedömning och hur går den till? Hur arbetar vi med olika typer av bedömningsverktyg och hur integreras resultaten till en helhet (sk
multimetodbedömning)? Hur kan den ligga till grund för en behandlingsplanering, eller rentav bli en del av behandlingen? Och framför allt – hur fungerar uppgiftsbaserade (performancebased) psykologiska tester, när och hur bidrar de till bedömningen? Malin Holm och Cilla Kallenberg ger en uppdaterad beskrivning av personlighetsbedömning i allmänhet, och Rorschach- och Warteggtesten i synnerhet.

Onsdagen den 14 april kl 16.00-18.00 fortsätter Cilla och Malin med ett seminarium från Rorschach Summer Seminars i år, The need to feel alive – different faces of depression in young offenders (seminariet ges på svenska)

Depressiva tillstånd är vanliga hos unga brottslingar och viktiga att känna igen för att fullt ut förstå vad som kan driva våldsamma, anti-sociala beteenden. Här kliver vi dock in på komplext område fullt paradoxer. De typiska depressiva symtomen är sällan uppenbara. Ofta uppvisas mer atypiska symtom, som irritabilitet, ilskeattacker, kränkande beteende – symtom och beteenden som också är vanligare hos män än hos kvinnor.

En personlighetsbedömning syftar till att förstå personen för att få en meningsfull grund för prognos och kunna föreslå en fungerande behandling. För detta behöver vi tillämpa en multimetodik med multiteoretiska och mångkulturella perspektiv. Vi presenterar olika teoretiska ingångar till att förstå gruppen, som olika sätt att betrakta depression och försvar mot depression (Winnicott), teorier om hur känslor uppstår och ”erfarenhetsmässig blindhet” för depression (Feldman Barrett), teorier om hegemonisk maskulinitet (Connell) och psykoanalytiska teorier om tidiga relationers betydelse för identitetsutvecklingen (Wieland, Klein), tanken om ett manligt depressivt syndrom (Rutz), trauma och isoleringen från kroppen (Bessel van der Kolk), kontextualisering till den forensiska miljön (Kallenberg) och slutligen utrednings- och bedömningsprocessen sett genom Rorschach- och Warteggmetoderna och specifikt genom fallet Peter.

Fredagen den 24 september kl 14.00-16.00 ger Erik Hammarström ett seminarium baserat på sin artikel Psychodynamic Psychotherapy and the Rorschach – a centenary love-affair https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14753634.2021.1882786

Under sina etthundra år har Rorschachs bläckplumpsexperiment följt sida vid sida med utvecklingen av psykologin i allmänhet och den psykodynamiska psykoterapipraktiken i synnerhet. Metoden har bidragit till teori- och kunskapsutveckling likväl som den i sin tur låtit sig informeras och förändras av utveckling inom andra områden. Bedömning inför psykoterapi och utvärdering av förändringen under och efter psykoterapi är ett framträdande tillämpningsområde. Även mer aktivt användande av Rorschach i det terapeutiska arbetet har förekommit och fått förnyad aktualitet i och med utvecklingen av therapeutic och collaborative assessment.

Under seminariet beskrivs några centrala perspektiv på Rorschach som psykoterapeutisk kunskapskälla och som arbetsredskap i terapi. Två fall presenteras, där det ena tar fasta på normbaserade bedömningar av centrala mått från kodning och den uppehåller sig vid den berättelse som växer fram i svaren som ges vid testningen. I båda fallen används Rorschach direkt i den terapeutiska dialogen, men med något olika syften och innebörder.

Tisdagen den 9 november kl 16.00-18.00 avslutar Cilla och Malin med ett fallseminarium från Rorschachkongressen i Paris 2017, Childhood adversities and their impact on development seen through Rorschach and Wartegg. (seminariet ges på svenska)

Föredraget presenterar ett kliniskt fall med en tonåring med utagerande beteenden och allvarligt drogmissbruk sedan tidiga tonår. David fick diagnosen ADHD vid 9 års ålder. Han har utsatts för flera potentiellt traumatiska händelser i familjen under barndomen. Det är väl känt att traumarelaterade symtom ofta kan vara diffusa och motsägelsefulla. Typiska symptom är störningar i självreglering och relationssvårigheter med både aggressivitet och beroende. Andra vanliga symtom är dissociation och hyperarousal/hypervigilans. Sambandet mellan barnmisshandel och vanvård, och drogmissbruk och brottslighet är också väl fastställt.

Förhållandet mellan ADHD och samma symptom och beteenden är också tydligt fastställda i många studier. Neuropsykiatriska diagnoser tenderar dock att bli en förklaring i sig och inte personlighetsdrag som ökar sårbarheten. David själv blir orsaken till sitt beteende på ett sätt som kan ytterligare försämra självkänslan, och öka känslor av hjälplöshet och skam. Det är viktigt att upptäcka och förstå sambandet mellan potentiellt traumatiserande händelser i barndomen och individuella utvecklingssvårigheter för att kunna ge hjälpsamma behandlingsrekommendationer. Vi diskuterar hur Rorschach, Wartegg och andra tester kan belysa Davids inre värld. Bedömningsprocessen var också en terapeutisk intervention eftersom det, för David, var hans första erfarenhet av att se hur hans egen familjehistoria påverkade honom.

För medlemmar är inbjudan automatisk. Icke-medlemmar kan anmäla sig för 200:- per seminarium till info@personlighetsbedomning.se.

VÄLKOMNA!

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail