Evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik, Stockholm 2018-2019

– Att förstå människan bakom diagnoserna

Kursen syftar till att ge en översikt över teorier och metoder som finns för individfokuserad, performance-baserad och evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik. Denna utredningsmetodik behövs särskilt när den deskriptiva, psykiatriska diagnostiken inte är tillräcklig för att planera behandlingsinsatser. Framförallt kan denna utredningsmetodik komma till nytta för patienter som inte har blivit tillräckligt hjälpta i den först prövadeandlingen. Den kan också vara till hjälp för patienter med flera psykiatriska diagnoser, så kallade komorbida tillstånd, där behandlingsrekommendationerna inte är lika självklara som vid entydiga kliniska tillstånd, samt där den psykiatriska diagnosen inte räcker till för att förstå patientens svårigheter.

Utbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper om fördjupade psykologutredningar: både när det gäller teori och de psykologiska utredningsmetoderna och en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik (evidence-based psychological assessment, Bornstein, 2017).

Särskilt fokus kommer att läggas på individanpassade, performance-baserade utredningsmetoder; exempelvis projektiva testmetoder och teckningstest. Kombinerandet av ett testbatteri med syftet att varje test ska tillföra unik information på ett meningsfullt sätt gås igenom. Utredningsarbete ramas in som en samarbetsinriktad, terapeutisk process där psykolog och patient tillsammans undersöker patientens mönster och underliggande psykologiska dynamik vilket skapar goda möjligheter för patienten att ta emot och förstå den återkoppling som följer på utredningen. I kursen tas även upp hur information från andra frekvent använda psykologiska testinstrument som Wechsler-testen och självskattnings-skalor kan integreras i en fördjupad personlighetsbedömning.

Vidare är målet med kursen att ge fördjupade kunskaper i hur personlighetspsykologisk teori kan användas för diagnostik och behandlingsplanering. Fokus ligger på bedömningens kliniska användbarhet och testbatteriets inkrementella validitet, snarare än enskilda tests reliabilitet och validitet.

Kursen ska ge kunskaper om hur ett utredningsförfaranden användas terapeutiskt och öka individens förståelse för egna styrkor och svårigheter. Genom det samarbetsinriktade, psykoterapeutiska förhållningssättet ökas patientens egen motivation och delaktighet i framtida terapeutiska insatser.

Kursdagar 2018-2019: tor-fre v 40 (4-5/10), tor-fre v 46 (15-16/11) samt examinationsdagar tor-fre v 3 (17-18/1-2019). Kursen ges i Stockholm.

Läs mer här: Kurs i evidensbaserad psykologisk utredningsmetodikFinal

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail