Zoominarier 2023

Våra zoominarier under jubileumsåret har varit trevliga och uppskattade och vi fortsätter under 2022. Upplägget är detsamma, seminarierna är två timmar med drygt en timmes föredrag, och tid för diskussioner och frågor efter en kortare paus. Vi kommer att varva egna bidrag med inspelade föreläsningar som vi ser tillsammans och sedan samtalar om.

Medlemmar bjuds in automatiskt. Icke-medlemmar kan anmäla sig till våra egna seminarier för 200:- via info@personlighetsbedomning.se

Tisdagen den 21 mars kl 16.00-18.00 presenteras seminariet Multimethod Clinical Assessment – en fallbeskrivning med utgångspunkt i resultaten från Rorschach och MMPI-2 av Harald Janson och David Fridefors.

”Hur kan Rorschach och MMPI-2 bidra till förståelse av en person? En person med en komplex symptombild och frågeställning genomförde Rorschach (R-PAS) och MMPI-2 tidigt i en psykologkontakt. Vi visar vad de respektive metoderna gav av hypoteser och resultat, och diskuterar vad som var unika bidrag till förståelsen av personen från respektive metod, var de sammanföll, och eventuella motsättningar.”

 

Zoominarier 2022

Tisdagen den 8 mars kl 16.00-18.00 startar vi med en huvudföreläsare från Society for Personality Assessments (SPA) årliga konferens 2018: Dr Greg Meyer – On Knowing in Psyhology. För att citera Gregs inledning:

  • I think this topic is important for a number of reasons. It has practical importance; how do we go about knowing a client? How do we know when we know a client? Or know a client well enough to answer a referral question?
  • The issues that I want to talk about also have scientific importance; really, they deal with the core issue in construct validity which is the evidence that a scale quantifies what it is supposed to. And we all, I think, believe that that is essential for measurement. But I’m going to present some data that challenges that.
  • I’ve had a personal interest in this topic, since I was a graduate student, which I will say a little bit more about. And I sort of see my professional goal to as being able to delineate methodological parameters that will help facilitate accurate clinical assessment. To provide understanding and help to clients that comes to us for assessment.

Onsdagen den 11 maj kl 16.00-18.00 fortsätter vi med ännu en huvudföreläsare från SPA 2015:  Dr Diana Diamond – Understanding Severe Narcissistic Personality Disorders: What Does Attachment Have to do with It?

Diana Diamond, PhD.  Dr. Diana Diamond’s primary clinical interests are in developing psychodynamic approaches to treating patients with personality disorders, with a particular focus on the impact of attachment status and pathological narcissism on the treatment process and outcome. Her major clinical and research interests are in investigating changes in attachment and mentalization in patients with combined borderline and narcissistic pathology over the course of TFP. Dr Diamond describes how the findings of their research, contribute to understanding the different representation processes, modes of affect regulation and defense that characterize the diverse, contradictory attachment strategies associated with NPD/BPD patients, and help to illuminate the shifts in mental states between Dismissing and Preoccupied, grandiose and vulnerable as the attachment system is activated in the clinical setting.

Fredagen den 9 september kl 14.00-16.00 ger Erik Hammarström föreläsningen Zulligertestning före och efter psykoterapi med en patient med begränsad retrograd amnesi.

Det här är ett mycket spännande fall, som illustrerar förändringar i testdata av formtolkning i Zulliger-testet, eller Z-testet, efter en treårig psykoterapisk behandling. Z-testet är ett bläckfläckstest med tre tavlor för en kortare administration än Rorschach.

Patienten är en ung vuxen med episoder av depression, självmordstankar- och försök, som tidigare behandlats med psykofarmaka, återkommande slutenvårdsbehandlingar och ECT. Efter inledande intervjuer och bedömning med Z-testet och självskattnignar gick patienten varje vecka under tre år i psykodynamisk psykoterapi. Behandlingen bedömdes framgångsrik av patient och terapeut när det gäller patientnöjdhet, terapeututvärdering av symtom och funktion och konkreta sociala arbetsprestationer.

Z-testet administrerades åter när psykoterapin avslutades. Unikt är att efter en ECT som patienten fick strax innan den första bedömningen genomfördes, drabbades patienten av en retrograd amnesi. Det innebär en minnesförlust av händelser som inträffat före en viss tidpunkt och patienten hade vid det uppföljande testtillfället inte har något tydligt minne av att ha tagit Z-testet. Bedömningar och psykoterapi gjordes av föreläsaren i en psykiatrisk sjukhusmiljö. Föreläsningen gavs också vid sommarens Rorschachkongress i Geneve.

Torsdagen den 3 november kl 16.00-18.00 

En av de stora behållningarna från rorschachkonferensen i somras var Robert Bornsteins Keynote : Toward an Integrative Perspective on the Person – Using Performance-Based Test Data to Enhance the Diagnostic Systems
Pedagogiskt och koncist får han det komplexa att låta enkelt när han argumenterar för en plats för performancebaserad testning i den psykiatriska diagnostiken, i synnerhet när det gäller psykotiska tillstånd och personlighetssyndrom.
Nu har vi fått Roberts tillåtelse att visa den filmade föreläsningen som sista seminarium för året, vi får även hans bilder att dela ut som åhörarkopior. Det vill ni inte missa!
Specialized Training Services - Robert Bornstein, Ph.D.Prof. Robert F. Bornstein, PhD, is Professor of Psychology at Adelphi University. Dr. Bornstein has published more than 150 articles and book chapters on personality dynamics, diagnosis, and treatment. He received the American Psychological Association’s 2005 Theodore Millon Award for Excellence in Personality Research.

 

 

TIDIGARE ZOOMINARIER

2021 fyller Rorschachtestet 100 år!

Det vill vi fira och vi ger en serie seminarier från konferenser och publikationer under de senaste åren. Seminarierna är på svenska och ges via Zoom. Varje tillfälle är två timmar med drygt en timmes föredrag, paus och utrymme för frågor och diskussion. 

Torsdagen den 28 januari kl 16.00-18.00 startar vi med ett seminarium från
Psykologikonferensen 2019 Personlighetsdiagnostik för 2020-talet.

Vad är en psykologisk personlighetsbedömning och hur går den till? Hur arbetar vi med olika typer av bedömningsverktyg och hur integreras resultaten till en helhet (sk
multimetodbedömning)? Hur kan den ligga till grund för en behandlingsplanering, eller rentav bli en del av behandlingen? Och framför allt – hur fungerar uppgiftsbaserade (performancebased) psykologiska tester, när och hur bidrar de till bedömningen? Malin Holm och Cilla Kallenberg ger en uppdaterad beskrivning av personlighetsbedömning i allmänhet, och Rorschach- och Warteggtesten i synnerhet.

Onsdagen den 14 april kl 16.00-18.00 fortsätter Cilla och Malin med ett seminarium från Rorschach Summer Seminars i år, The need to feel alive – different faces of depression in young offenders (seminariet ges på svenska)

Depressiva tillstånd är vanliga hos unga brottslingar och viktiga att känna igen för att fullt ut förstå vad som kan driva våldsamma, anti-sociala beteenden. Här kliver vi dock in på komplext område fullt paradoxer. De typiska depressiva symtomen är sällan uppenbara. Ofta uppvisas mer atypiska symtom, som irritabilitet, ilskeattacker, kränkande beteende – symtom och beteenden som också är vanligare hos män än hos kvinnor.

En personlighetsbedömning syftar till att förstå personen för att få en meningsfull grund för prognos och kunna föreslå en fungerande behandling. För detta behöver vi tillämpa en multimetodik med multiteoretiska och mångkulturella perspektiv. Vi presenterar olika teoretiska ingångar till att förstå gruppen, som olika sätt att betrakta depression och försvar mot depression (Winnicott), teorier om hur känslor uppstår och ”erfarenhetsmässig blindhet” för depression (Feldman Barrett), teorier om hegemonisk maskulinitet (Connell) och psykoanalytiska teorier om tidiga relationers betydelse för identitetsutvecklingen (Wieland, Klein), tanken om ett manligt depressivt syndrom (Rutz), trauma och isoleringen från kroppen (Bessel van der Kolk), kontextualisering till den forensiska miljön (Kallenberg) och slutligen utrednings- och bedömningsprocessen sett genom Rorschach- och Warteggmetoderna och specifikt genom fallet Peter.

Fredagen den 24 september kl 14.00-16.00 ger Erik Hammarström ett seminarium baserat på sin artikel Psychodynamic Psychotherapy and the Rorschach – a centenary love-affair https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14753634.2021.1882786

Under sina etthundra år har Rorschachs bläckplumpsexperiment följt sida vid sida med utvecklingen av psykologin i allmänhet och den psykodynamiska psykoterapipraktiken i synnerhet. Metoden har bidragit till teori- och kunskapsutveckling likväl som den i sin tur låtit sig informeras och förändras av utveckling inom andra områden. Bedömning inför psykoterapi och utvärdering av förändringen under och efter psykoterapi är ett framträdande tillämpningsområde. Även mer aktivt användande av Rorschach i det terapeutiska arbetet har förekommit och fått förnyad aktualitet i och med utvecklingen av therapeutic och collaborative assessment.

Under seminariet beskrivs några centrala perspektiv på Rorschach som psykoterapeutisk kunskapskälla och som arbetsredskap i terapi. Två fall presenteras, där det ena tar fasta på normbaserade bedömningar av centrala mått från kodning och den uppehåller sig vid den berättelse som växer fram i svaren som ges vid testningen. I båda fallen används Rorschach direkt i den terapeutiska dialogen, men med något olika syften och innebörder.

Tisdagen den 9 november kl 16.00-18.00 avslutar Cilla och Malin med ett fallseminarium från Rorschachkongressen i Paris 2017, Childhood adversities and their impact on development seen through Rorschach and Wartegg. (seminariet ges på svenska)

Föredraget presenterar ett kliniskt fall med en tonåring med utagerande beteenden och allvarligt drogmissbruk sedan tidiga tonår. David fick diagnosen ADHD vid 9 års ålder. Han har utsatts för flera potentiellt traumatiska händelser i familjen under barndomen. Det är väl känt att traumarelaterade symtom ofta kan vara diffusa och motsägelsefulla. Typiska symptom är störningar i självreglering och relationssvårigheter med både aggressivitet och beroende. Andra vanliga symtom är dissociation och hyperarousal/hypervigilans. Sambandet mellan barnmisshandel och vanvård, och drogmissbruk och brottslighet är också väl fastställt.

Förhållandet mellan ADHD och samma symptom och beteenden är också tydligt fastställda i många studier. Neuropsykiatriska diagnoser tenderar dock att bli en förklaring i sig och inte personlighetsdrag som ökar sårbarheten. David själv blir orsaken till sitt beteende på ett sätt som kan ytterligare försämra självkänslan, och öka känslor av hjälplöshet och skam. Det är viktigt att upptäcka och förstå sambandet mellan potentiellt traumatiserande händelser i barndomen och individuella utvecklingssvårigheter för att kunna ge hjälpsamma behandlingsrekommendationer. Vi diskuterar hur Rorschach, Wartegg och andra tester kan belysa Davids inre värld. Bedömningsprocessen var också en terapeutisk intervention eftersom det, för David, var hans första erfarenhet av att se hur hans egen familjehistoria påverkade honom.

För medlemmar är inbjudan automatisk. Icke-medlemmar kan anmäla sig för 200:- per seminarium till info@personlighetsbedomning.se.

VÄLKOMNA!

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail